Personer i ledande ställning (PDMR)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014
Marknadsmissbruksförordningen (MAR)
Artikel 3

25. personer i ledande ställning: en person hos en emittent, en deltagare på marknaden för utsläppsrätter eller annat företag som avses i artikel 19.10 som är

a) medlem av den företagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan,

b) en ledande befattningshavare, som inte är medlem av de organ som anges i led a, som har regelbunden tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till det företaget och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar det företagets framtida utveckling och affärsutsikter.